Oldalsáv

Iskolánk története

Iskolánk Dunaújváros legrégebbi (1955-től működő) középfokú intézménye, melyet a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum működtet. Jelenleg az iskola két épületében történik az elméleti oktatás. A központi épület - mely 1963-ban épült - a városközponttól kissé távolabb az ISD DUNAFER Zrt. Dunai Vasmű szomszédságában helyezkedik el. Ebben az épületünkben a gépészet és a közlekedésgépészet ágazatnak és szakmacsoportnak megfelelő képzéseinket oktatjuk. Iskolánk Telephelye, másik épületben működik, melyet 1996-tól használunk, ez a városközpontban, az Apáczai utcában található. Itt az elektrotechnika-elektronika ágazatnak és szakmacsoportnak megfelelő szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseinket tanítjuk. A szakgimnáziumi rendészet ágazat osztályai mindkét épületünkben megtalálhatók.

Mindkét épületünk megfelelő számú jól felszerelt tanteremmel, szaktanteremmel, folyosóval, zsibongóval rendelkezik. A gyakorlati oktatás különböző vállalati tanműhelyekben folyik. A legnagyobb létszámot oktató tanműhelyet az ISD Dunaferr Zrt. Dunai Vasmű Képzési és Fejlesztési Főosztálya működteti. A legmodernebb eszközök állnak rendelkezésünkre az alapszakmáktól (lakatos, forgácsoló, villanyszerelő, stb.) az elektronikán át, a robottechnika oktatásáig.

Gyakorlati oktatás folyik még több kft-nél, kisvállalkozónál. Mindegyik képzőhelyet a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a gyakorlati oktatásra alkalmasnak találta. Telephelyünkön az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos orientációhoz, szakmai alapozáshoz, speciális képzéshez, szaktantermeket, műhelyeket és mérőtermeket alakítottunk ki.

Jelenlegi tanulóink Dunaújváros és a város vonzáskörzetében, élő szülők gyermekei.

Pedagógus munkánkban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a képességek kibontakoztatása mindig hangsúlyozottan kiemelt szerepet játszott.

Jelenlegi tanulólétszámunk közel 900 fő, ennek jelentős része szakközépiskolai és technikus képzésben vesz részt. Az iskola valamennyi tanulója tanul valamilyen idegen nyelvet (angol, német).

Az iskola nevelőtestülete 80 fős. Pedagógusaink mindig fogékonyak az újra. Többségüket a jobbítás, a változtatás állandó igénye jellemzi. Tanáraink nemcsak átveszik az új oktatási programokat, hanem tevőlegesen alakítják és irányítják ezek kidolgozását.
Ezt példázzák az elmúlt évek is:

 • az ADAPTÍV iskola-kísérletben való részvétel
 • a PHARE pályázat megnyerése, melynek részeként a mechatronikai technikus képzést vezettük be
 • az Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program „A” komponensére benyújtott pályázatunk sikeressége is, melynek elnyerése után részt vettünk a piacorientált szakképzés tananyagterveinek kidolgozásában. Ennek keretében iskolánk elkészítette az automatizálási technikus szak (gépipari szakirány) tananyagtervét DACUM-SCID módszerrel
 • A Szakiskola Fejlesztési Program mindhárom komponensében dolgoztunk és dolgozunk, a szakmunkásképzés megújításán, önfejlesztő iskolaként.

Az országban mindössze 90 szakiskola tudott bekapcsolódni ebbe a munkába. Komoly hírnevet vívtunk ki azzal, hogy a program mindhárom komponensét csak 9 iskola tudta megnyerni. Ezek közül az egyik a mi iskolánk volt. Ezek alapján lehetőség adódott és adódik ma is, hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányi utakon a széleskörű tapasztalatcserére, módszertani felfrissülésre és a szakmai-pedagógiai látókör szélesítésére.

A tantestületben több szakértő és szaktanácsadó, érettségi és szakmai vizsgabizottsági elnök is található.

 

KÉPZÉSI SZERKEZET

Az iskola képzési szerkezetében megtalálható a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzés is. A szakgimnáziumi képzéseink szakmai érettségire készítenek fel, míg a szakközépiskolai képzések, három évesek és a szakmai vizsgával zárulnak. A képzés gerincét a gépészet és az elektrotechnika-elektronika jellemzi, de újdonságként 2018/2019-es tanévtől indítani fogjuk a közlekedésgépészethez tartozó autószerelő képzést is.

Az 1999-es tanévtől a rendőri pályára előkészítő, rendvédelmi képzésünk is van, melyet ma rendészet ágazatnak hív a jogszabály.

Egyre meghatározóbbá válik intézményünkben a felnőttképzés. Ma már nem csak a megszokott módon, hanem az igényekhez alkalmazkodva keresztfélévben is indulnak osztályaink a gépész és a „villamos” területen egyaránt.

CISCO Lokális Akadémiaként megkezdtük tevékenységünket, ezzel a legmodernebb amerikai, CISCO - számítógépes hálózatok oktatásának feltételeit teremtettük meg.

A Dunaújvárosi Egyetem Tanárképző Intézetének gyakorlóiskolája vagyunk.

Az informatika fejlődése iskolánkat is elérte. Szaktantermeink korszerűen berendezettek. Mindkét épületünkben nagy sebességű informatikai hálózat működik.

Minden szak, szakma alap, illetve kiegészítő tananyaga az informatika. Számítógépes nyelvi laborokkal is rendelkezünk. Dunaújvárosi Egyetem Pedagógiai Intézetének gyakorló iskolája vagyunk. A mérnöktanár jelöltek pedagógiai és szakmai gyakorlatokon vesznek részt intézményünkben. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája vagyunk. Külföldi kapcsolatokat építettünk ki, illetve a régieket újraélesztettük (Göttingen, Osztrava, Kassa)

Méréseket végeztünk az iskola szolgáltatásait igénybevevők elégedettségével kapcsolatban.

Szülők és diákok véleményének összehasonlító elemzéséhez a vizsgált területek: oktatás, nevelés, intézményi szolgáltatások, kapcsolattartás.

A tanárok véleményét is kikértük a partneri elégedettség szempontrendszere alapján.

A nem pedagógus alkalmazottak, a fenntartó, a munkaerőpiac, gyakorlati képzőhelyek, Dunaújvárosi Egyetem véleményére is kíváncsiak voltunk.

Mindezek alapján elkészült intézkedési terv meghatározza mindennapi feladatunkat.

Célunk, hogy valamennyi képzési formában naprakész, tájékozott szakembereket képezzünk.

Arra törekszünk, hogy végzett tanulóinknak elhelyezkedési gondjai ne legyenek. Ennek a célnak az érdekében kiegészítő ismereteket is adunk a szakmákat tanulóknak (számítástechnika, CNC programozó és gépkezelő, darukötöző, PLC programozás, hegesztés, hidraulika, pneumatika, CISCO nemzetközi hálózatépítési végzettség).

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKBÓL

Az iskola küldetésnyilatkozatát Szent-Györgyi Albert gondolatainak felhasználásával fogalmazhatjuk meg:„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát amit szeretni fog. ”Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil személyiség és tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő gyermeket nevelni. Fel kell készíteni őket a rájuk váró küzdelmekre, a versenyre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat. Kiemelt nevelési és oktatási feladatok. Nevelési oktatási feladatainkat iskolánk pedagógiai programjában határoztuk meg. Iskolánk szakképző intézmény. Alapfeladatunk a gyermekek nevelése. Ehhez kapcsolódóan kiemelt célkitűzésünk, hogy olyan szakmai tudást biztosítsunk a nálunk végzetteknek, hogy a környezet munkaerőpiacon jelentkező igényeit kielégítsük. A végzett tanulóink felkészültsége olyan legyen, hogy elhelyezkedésüket elősegítse. E célok érdekében az iskola folyamatos kapcsolatot tart a munkáltatókkal, kamarákkal, munkaügyi hivatallal. Pedagógiai programunkban a következő legfontosabb alapelveket határoztuk meg: komplexitás elve, egyenrangúság elve, a pedagógusok vezető szerepe, az életkori és egyéni sajátosságok elve, a különböző közösségekhez tartozás elve, a tapasztalatszerzés elve, a külső hatások elve, a bizalom elve, a következetesség elve, a nevelés ellentmondásosságának elve, a motiváció elve, a koncentráció elve, a szemléletesség elve, az aktivitás elve, a visszajelzés elve.

Személyiségfejlesztés területei:

 • tanulási motívumok fejlesztése,
 • értelmi képességek fejlesztése,
 • szociális képességek fejlesztése,
 • egészséges és kulturált életmódra nevelés,
 • kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása,
 • munkaerő-piaci igényeknek megfelelés (elmélet, gyakorlat),
 • a kommunikáció megtanítása,
 • vállalkozási képességek fejlesztése,
 • lehetőségeihez mérten a speciális kompetenciák fejlesztése (tehetségfejlesztés)

Fontos feladataink még a teljesség igénye nélkül:

környezeti, környezetvédelmi nevelés, hazafias nevelés, hagyományápolás, a piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben, hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás, a fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola megvalósítása, gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a szakképzésben. Gyermek és ifjúságvédelem. Az egyre növekvő létszámú hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett tanulók kiszűrése és nyilvántartása igen komoly feladatot jelent. Tanév elején az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel felméri a hátrányos és veszélyeztetett tanulókat. Az ifjúságvédelmi felelős nyilvántartást készít és jelentést küld az önkormányzat illetékes szerveinek. Ez a felmérés az egyik alapja a tankönyv- és egyéb segélyek, valamint az ingyenes könyvek szétosztásának is, hisz tanulóink igen nagy része anyagilag is veszélyeztetett.

Miután tanulóink közel fele vidékről jár be, így kapcsolatot tartunk a városkörnyéki önkormányzatokkal is.

Az osztályfőnökök az ifjúságvédelmi felelőssel együtt figyelemmel kísérik a regisztrált tanulókat, családlátogatást végeznek, ha szükséges, intézkednek.

A hátrányos helyzetű tehetséges tanulókat az iskola mellett ilyen céllal létrehozott alapítvány (Dunaferr Iskola Tanulóiért Alapítvány) is támogatja különféle pályázatokkal, ösztöndíjjal.

Iskolánk munkájának tökéletesítésére igénybe veszi - az önkormányzat illetékes szervein kívül - más intézmények szolgáltatásait is. Így például az Egészségmegőrzési Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, a Nevelési Tanácsadó által biztosított segítséget, stb. Ehhez az anyagi fedezetet pályázatokkal biztosítottuk. Kapcsolattartás a szülői szervezetekkel. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megfelelő kapcsolat alakuljon ki a szülők és az iskola vezetői, pedagógusai és dolgozói között.

Az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítjuk meg.

Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. Kapcsolattartás a szülői értekezleteken, illetve az évente két alkalommal szervezett fogadónapon lehetséges. Beiskolázás, az iskola keresettsége. Az intézmény keresettsége az ellátandó és vállalt feladatoktól függ. Az iskolánkban oktatott szakok szakmák, jellegüknél fogva keresettek a gazdaságban. Európai Uniós tagságunkkal megjelent a külföldi érdeklődés is irántunk. Személyesen kerestek meg bennünket.

További szolgáltatásaink: könyvtárhasználat, számítástechnikai teremhasználat, Internet, álláskereső tréning, stb. Egyéb szabadidős tevékenységek. Ebbe a kategóriába sorolt tevékenységek a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják, melyek nagyrészt megegyeznek a diákönkormányzat tevékenységi körébe tartozó feladatokkal.

Ilyenek például az osztálykirándulások, klubdélutánok, osztályok és szakmák közötti sportversenyek, horgászverseny, sportnap, DÖK nap, éjszakai foci, az egyéb osztály- és évfolyamrendezvények. A tanulmányi kirándulások a szakmai kitekintésen, tapasztalatszerzésen túl egy-egy hétvége hasznos eltöltését is jelentik.

Színházlátogatás szervezése évi 4-5 alkalommal történik.

Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, továbbjutók nevezési díjának biztosítása
tankönyvtámogatás, ingyen tankönyv, étkezési hozzájárulás a plusz szolgáltatások közé tartozik. Tanulóknak nyújtott plusz szolgáltatás fedezetének megteremtése.

A mindennapi testedzés, a tömeg és versenysport körülményeinek jobbá tétele érdekében megalapítottuk a Dunaújvárosi Diáksport Egyesületet (DDSE). Az egyesület az iskolával kötött szerződés alapján vállal feladatot az egészséges életmódra nevelésből, a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtéséből. Ezzel olyan feladatokat is megoldhatunk, melyekre másként fedezet nem jutna.

 

Az oktatást segítő eszközparkunkról

Célunk a gyors és rugalmas alkalmazkodás a gazdaság igényeihez. Ennek érdekében képzésünk eszközhátterét folyamatosan fejlesztjük. Néhány kiragadott példa a már működőkből:

 • számítógépes szaktantermek Internet használatával
 • mindkét épületünk tantermeinek jelentős része interaktív táblával felszerelt
 • mind a Windows mind pedig az IOS (Apple) rendszerre épülő informatikai szaktantermekkel rendelkezünk
 • automatika laboratóriumok (pl.: pneumatika, hidraulika, PLC stb.)
 • korszerű technikával felszerelt gépész és villamos mérőtermek
 • az ISD Dunaferr Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztálya korszerű gépparkkal áll a rendelkezésünkre
 • a számítógéppel integrált gyártórendszerben CNC gépek, robotok, optikai mérőrendszer segíti a gyakorlati oktatást
 • angol és német nyelvet tanulhatnak a diákok a nyelvi laboratóriumokban
 • az Internet műholdas elérése is biztosított, ezáltal pillanatok alatt letölthetők a legkülönbözőbb tanulást segítő anyagok
 • az emelt szintű érettségire való felkészülést CD-s multimédia programokkal segítjük.
 • az automatizálási technikus szakunkon (gépipari szakirány) az iskola mérnöktanárai által kidolgozott DACUM, munkakörelemzésen alapuló, modulrendszerű tananyagot tanulhatnak technikusjelöltjeink.
 • igényesen felszerelt kondicionáló terem, teniszpálya és sportudvar várja az edzeni vágyókat.
 • az önvédelmi sportokat rendész szakemberek oktatják.

Fejlesztések, ösztöndíjprogramok

Az elmúlt néhány évben jelentős beruházások valósultak meg épületeikben. Ezek közül talán a legfontosabbak, Telephelyünk tornatermének felújítása (100 millió Ft) és a Vasmű téri épületünkben megvalósuló napelemes beruházás (több mint 100 millió Ft).

Az elmúlt hónapokban megújultak tantermeink bútorzatai, fejlesztettük informatikai szaktantermeinket, de új villamos szaktantermek kialakítása is megtörtént.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően Telephelyi épületünk néhány éve lifttel felszerelt, akadálymentesített.

Öltözőink, mosdóink is korszerűsödtek, tiszta, szép környezet került kialakításra, véleményünk szerint egy élhető iskola alapjait jelentik ezek.

Tanulóink felkészítését, sikeres vizsgáit, munkába állását ösztöndíj- és karrierprogramokkal segítjük. Ilyen a Hankook cég ösztöndíjprogramja, melyet pályázat útján nyerhetnek el tanulóink. A pályázat magvalósulásának eredményeként pedig biztos munkalehetőség várja a végzett szakembereket.

A Ford Karrierprogram, digitális tananyagot, módszertani továbbképzéseket, üzemlátogatásokat, kihelyezett tanórákat és eszközfejlesztést foglal magában.

Egyebek

 

Kimagasló eredményeket érünk el évről-évre az SZKTV és OSZTV országos versenyeken, ez rendre dobogós helyezéseket jelent számunkra a Szakma Sztár Fesztiválon, amely Magyarország legjelentősebb szakmai versenye.

Minden profilunkba vágó városi, megyei, országos diákolimpiai sportversenyen indulunk és jó eredményeket érünk el (foci, kézilabda, atlétika, stb…).

Magunk is szervezünk. Alapító gazdái vagyunk az INTERCISA kézilabda tornának, amely a Dunántúli szakképző iskolák számára szerveződik minden évben

 

 

Dunaújvárosi SZC

DUNAFERR
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
+36 25 413 842
+36 25 403 383
[email protected]

H-2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
+36 25 409 821
+36 25 409 821
[email protected]